Integritate Publică și Legalitate - Cresterea increderii cetatenilor in institutiile publice - tematică

Integritate Publică și Legalitate

Domeniul prioritar: Dreptul integrității publice și politici anticorupție.

Tematica: “Integritate publică și legalitate”

 • Actul administrativ, instrument de exercitare a puterii executive la nivel central. Cadrul de competenţe şi întindere materială.
 • Legalitate în activitatea autorităţilor administraţiei publice. Raportul dintre legalitatea şi oportunitatea actului administrativ.
 • Controlul legalităţii actelor administrative prin intermediul contenciosului administrativ.
 • Dispoziţii normative în materie administrativă care instituie principiul responsabilităţii în realizarea activităţilor cu caracter executiv.
 • Răspunderea patrimonială a funcționarilor publici pentru daunele cauzate instituției private sau cetățenilor. Limitele și condițiile răspunderii.
 • Răspunderea penală a funcționarilor publici. Limitele și condițiile răspunderii.
 • Discuţii pe teme de etică: obligaţiile şi drepturile funcţionarilor publici.
 • Analiza gradului de vulnerabilitate la corupţie în cazul funcţiilor publice.
 • Principii etice, formarea punctelor de vedere asupra problemelor etice, abilităţi de consiliere.
 • Avertizorul în interes public: rol şi responsabilităţi.
 • Rolul funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică.
 • Dezvoltarea abilităţilor de raţionalizare și autoanaliză privind riscurile disciplinare.
 • Practica disciplinară: cauze care înlătură răspunderea disciplinară.
 • Practica DNA și a instanțelor de judecată. Provocări, riscuri legislative, mecanisme de prevenire a corupției.
 • Confiscarea extinsă a produselor infracțiunii și confiscarea administrativă a averii nejustificate.
 • Aspecte cheie în legislația actualizată și măsuri instituționale de soluționare/implementare:
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
 • Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 • Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici; Legea 50/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 • Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate;

 

Cresterea increderii cetatenilor in institutiile publice

Domeniul prioritar: Comunicare, relații publice, transparență decizională.

Tematica: “Creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile publice”

 • Tehnici de comunicare ca soluții pentru consolidarea reputației instituționale și satisfacția cetățenilor.
 • Adaptarea instituţională şi situațională a comunicării. Comunicarea cu cetățenii, comunicarea cu mass-media.
 • Relaţii publice, advocacy şi relaţia cu constituenţii. Grupuri de interese, construirea agendelor şi agenda publică.
 • Detensionarea conflictelor și a atacurilor la adresa instituțiilor publice. Paşii de parcurs şi planul de gestionare a unei crize.
 • Transparenţa decizională în administraţia publică.
 • Liberul acces la informaţiile de interes public.
 • Aspecte cheie în legislația actualizată și măsuri instituționale de soluționare/implementare:
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
 • Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 • Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici; Legea 50/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.
 • Legea  161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.