Pachet formare profesională continuă - Integritate Publică - ediția iarna 2016 - tematica

Integritate publică și legalitate

DOMENIUL PRIORITAR: Dreptul integrității publice și politici anticorupție

Tematici:

 • Rolul funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică.
 • Avertizorul în interes public: rol şi responsabilităţi.
 • Analiza gradului de vulnerabilitate la corupţie în cazul funcţiilor publice.
 • Controlul legalităţii actelor administrative prin intermediul contenciosului administrativ.
 • Răspunderea penală a funcționarilor publici. Limitele și condițiile răspunderii.
 • Practica DNA și a instanțelor de judecată. Provocări, riscuri legislative, mecanisme de prevenire a corupției.
 • Actul administrativ, instrument de exercitare a puterii executive la nivel central. Cadrul de competenţe şi întindere materială.
 • Discuţii pe teme de etică: obligaţiile şi drepturile funcţionarilor publici.
 • Principii etice, formarea punctelor de vedere asupra problemelor etice, abilităţi de consiliere.
 • Dezvoltarea abilităţilor de raţionalizare și autoanaliză privind riscurile disciplinare.
 • Confiscarea extinsă a produselor infracțiunii și confiscarea administrativă a averii nejustificate
 • Practica disciplinară: cauze care înlătură răspunderea disciplinară.
 • Legalitate în activitatea autorităţilor administraţiei publice. Raportul dintre legalitatea şi oportunitatea actului administrativ.
 • Răspunderea patrimonială a funcționarilor publici pentru daunele cauzate instituției private sau cetățenilor. Limitele și condițiile răspunderii.
 • Aspecte cheie în legislația actualizată și măsuri instituționale de soluționare/implementare:
 • Dispoziţii normative în materie administrativă care instituie principiul responsabilităţii în realizarea activităţilor cu caracter executiv.
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
 • Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 • Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici; Legea 50/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 • Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • Prezentare a legii ref. Sistem de control ex-ante privind conflictele de interese – “Legea Prevent”

Perioada de desfasurare:

 

 

București, Asociația Română pentru Transparență
07.11.2016 - 12.11.2016
28.11.2016 - 03.12.2016

SINAIA, Hotel Mara
31.10.2016 - 5.11.2016
28.11.2016 - 03.12.2016
 

Creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile publice

DOMENIUL PRIORITAR: Comunicare, relații publice, transparență decizională

Tematici:

 • Tehnici de comunicare ca soluții pentru consolidarea reputației instituționale și satisfacția cetățenilor.
 • Adaptarea instituţională şi situațională a comunicării. Comunicarea cu cetățenii, comunicarea cu mass-media.
 • Relaţii publice, advocacy şi relaţia cu constituenţii. Grupuri de interese, construirea agendelor şi agenda publică.
 • Detensionarea conflictelor și a atacurilor la adresa instituțiilor publice. Paşii de parcurs şi planul de gestionare a unei crize.
 • Transparenţa decizională în administraţia publică.
 • Liberul acces la informaţiile de interes public.
 • Aspecte cheie în legislația actualizată și măsuri instituționale de soluționare/implementare:
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
 • Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 • Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici; Legea 50/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.
 • Legea  161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de desfasurare:
București, Asociația Română pentru Transparență
14.11.2016 - 19.11.2016
05.12.2016 - 10.12.2016

SINAIA, Hotel Mara
07.11.2016 - 12.11.2016
05.12.2016 - 10.12.2016
 

Functiile Consiliului Local, colaborarea cu Primarului – Managementul autonomiei locale

DOMENIUL PRIORITAR: Management

Tematici:

 • Noțiunea de management al administrației publice;
 • Principii constituționale şi legale privind administrația publică;
 • Activitatea administrației publice;
 • Autoritățile administrației publice şi  unitățile administrative teritoriale;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Rolul consilierului local;
 • Autonomie locala şi subsidiaritate;
 • Definirea deciziei administrative, elemente de bază, factori de influenţă, clasificare;
 • Etapele procesului decizional;
 • Actul administrativ  forma principală de activitate. Regimul juridic, cadrul de competenţe şi întindere materială;
 • Legalitate în activitatea autorităţilor administraţiei publice. Raportul dintre legalitatea şi oportunitatea actului administrativ;
 • Controlul legalităţii actelor administrative prin intermediul contenciosului administrativ;
 • Dispoziţii normative în materie administrativă care instituie principiul responsabilităţii în realizarea activităţilor cu caracter executiv;
 • Instrumente pentru asigurarea integrității instituționale.

Perioada de desfasurare:

București, Asociația Română pentru Transparență
21.11.2016 - 26.11.2016
12.12.2016 - 17.12.2016

SINAIA, Hotel Mara
14.11.2016 - 19.11.2016
12.12.2016 - 17.12.2016
 

Standarde de control intern managerial

DOMENIUL PRIORITAR: Management

Tematici:

 • Definire concepte, termeni, în acord cu legislația națională și internațională;
 • Principalele instrumente de control intern - Obiective, mijloace, organizare;
 • Principalele instrumente de control intern - proceduri, control;
 • Instrumente generale de evaluare;
 • Instrumente specifice de control intern, la nivel de activitate;
 • Analiză comparativă și Abordarea bazată pe proces;
 • Scopul și definirea standardelor de control managerial intern;
 • Elementele cheie ale controlului intern;
 • Standardul 1 – Etica și integritatea – considerații esențiale;
 • Prezentarea și explicarea cerințelor standardului ISO 9001;
 • Tipuri de documente utilizate în sistemele de management al calității;
 • Stabilirea modului de elaborare, verificare și aprobare a documentelor conform ISO 9001;
 • Cerințe specifice în gestionarea documentelor;
 • Cerințe specifice în controlul documentelor.

Perioda de desfasurare:

București, Asociația Română pentru Transparență
31.10.2016 - 5.11.2016
28.11.2016 - 03.12.2016

SINAIA, Hotel Mara
21.11.2016 - 26.11.2016

Gestionarea fondurilor externe

DOMENIUL PRIORITAR: Gestionarea fondurilor externe

Tematici:

 • Reglementari legislative: cadrul de conformitate
 • Programele de finantare si conditii de eligibilitate
 • Analiza comparativă a programelor
 • Conformitate si prevenirea erorilor
 • Contractarea
 • Identitatea vizuala: aplicatia practica
 • Tehnici si metode in implementarea proiectelor
 • Raportarea
 • Buget: prefinantare si rambursare
 • Managementul proiectului, monitorizare si comunicare
 • Auditare interna si externa , raportare narativă şi financiară

Perioada de desfasurare:

București, Asociația Română pentru Transparență
31.10.2016 - 5.11.2016
07.11.2016 - 12.11.2016

SINAIA, Hotel Mara
28.11.2016 - 03.12.2016
05.12.2016 - 10.12.2016